top of page

Privacy statement

Inleiding 

Ik neem uw privacy serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen ik uit welke gegevens ik verwerk, en met welk doel ik dat doe. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot mijn verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met nataschastenvert@me.com

Wie is Natascha Stenvert?

Natascha Stenvert is sinds 1995 illustrator van verschillende media. Gevestigd te Zeijen, ingeschreven als eenmanszaak StudioStenvert bij de van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 01152036 .  Natascha Stenvert is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe gebruikt ik uw gegevens? 

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens over u worden verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens ik voor dat specifieke doel gebruik, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door mij worden bewaard. 

Doeleinde: 

Financiële administratie Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC) 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en voldoen aan fiscale verplichtingen. 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

-------------------------------

Doeleinde: 

Verlenen van de dienst zelfGegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst. 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

-------------------------------

Doeleinde: 

Facturatie Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst. 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

-------------------------------

Doeleinde: 

Social Media (Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, website: www.nataschastenvert.com)promotionele activiteiten, contact, netwerk, inspiratie 

Gegevens: Naam account, content door de gebruiker geüpload. 

Grondslag: Contact Betrokken belang: Contact, commercieel belang 

Bewaartermijn: Zolang het online contact standhoudt en zolang noodzakelijk voor dit doeleinde. 

 

Hoe verkrijg ik uw persoonsgegevens?

Ik heb gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan mij verstrekt hebt of doordat ze door de aard van het contact bij mij bekend zijn. 

 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage: Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij mij over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen: Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij mij. U kunt verzoeken dat ik uw gegevens wijzig, verbeter, aanvul, verwijder of afscherm. 

Beperken van de verwerking: U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om mij te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar: Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van mij of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Gegevensoverdracht: U hebt het recht uw persoonsgegevens van mij te verkrijgen. Ik zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. 

Toestemming intrekken: In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat ik u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Reactie: Een verzoek kan verstuurd worden naar nataschastenvert@me.com

Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat ik een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien ik uw verzoek afwijs zal ik in mijn antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens: Ik zal uw gegevens nooit verkopen of verstrekken aan derden. Het kan zijn dat ik verplicht ben uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, dan kunt u een e-mail sturen naar nataschastenvert@me.com Ook als u een klacht heeft over de manier waarop ik uw gegevens verwerk, kunt u een email sturen naar nataschastenvert@me.com Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is veel informatie te vinden (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl ). Vindt u het antwoord niet op de website, dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de publieksvoorlichters van de Autoriteit Persoonsgegevens tijdens het telefonisch spreekuur via 088 – 1805 250 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.)

bottom of page